عکسهای تعزیه نوجوانان ننیز علیا

تعزیه عباستعزیه مختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه حضرت فاطمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی مهدیپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه مختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاسین و مجتبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد قنبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صادق حسینخانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد دامنسوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه مختار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میعاد حسینخانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بچه های ننیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزیه عباس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


گزارش تخلف
بعدی